DYREKTOR BIURA LGD SUWAŁKI

  Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Potwierdzone doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o podobnym typie i zasięgu
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie aplikowania o środki z funduszy unijnych i rozliczania projektów
 • Znajomość założeń Programu Leader
 • Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń
 • Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych
 • Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
 • Biegła znajomość oprogramowania MS Office
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Komunikatywność
  Wymagania pożądane:
 • Znajomość j. angielskiego lub innego języka roboczego Unii Europejskiej
 • Znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 2. kierowanie pracą i nadzorem nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami
 3. gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 4. wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,
 5. ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,
 6. przygotowanie materiałów na zebrania Władz Stowarzyszenia,
 7. opracowanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
 8. obsługa Władz Stowarzyszenia,
 9. prowadzenie dokumentacji Władz Stowarzyszenia,
 10. sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. prowadzenie rejestru uchwał Władz Stowarzyszenia,
 13. opracowanie planów pracy,
 14. prowadzenie bieżącej korespondencji,
 15. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 16. utrzymywanie stałego kontaktu z członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia,
 17. prowadzenie spraw księgowych, kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,
 18. sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 19. dokonywania samodzielnie zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem Biura jednorazowo do wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), a powyżej tej kwoty po akceptacji Zarządu,
 20. wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu i Władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
 21. współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
 22. podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów,
 23. prowadzenie rejestru korzyści członków Rady,
 24. realizacja innych działań określonych przez Zarząd.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV
 • kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • Dyrektor Biura Oddziału LGD w Sejnach

   Wymagania konieczne:
  • Wykształcenie wyższe
  • Potwierdzone doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o podobnym typie i zasięgu
  • Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie aplikowania o środki z funduszy unijnych i rozliczania projektów
  • Znajomość założeń Programu Leader
  • Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń
  • Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych
  • Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
  • Biegła znajomość oprogramowania MS Office
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • Komunikatywność
   Wymagania pożądane:
  • Znajomość j. angielskiego lub innego języka roboczego Unii Europejskiej
  • Znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
  • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. prowadzenie bieżących spraw Biura Oddziału Stowarzyszenia,
  2. kierowanie pracą i nadzorem nad pracownikami Biura Oddziału i zleceniobiorcami
  3. gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
  4. wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych Biura Oddziału,
  5. ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,
  6. przygotowanie materiałów na zebrania Władz Stowarzyszenia dot. funkcjonowania Biura Oddziału
  7. opracowanie planów pracy dla Biura Oddziału,
  8. prowadzenie bieżącej korespondencji Biura Oddziału,
  9. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  10. prowadzenie spraw księgowych, kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia dla Biura Oddziału,
  11. sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
  12. dokonywania samodzielnie zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem Biura jednorazowo do wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100), a powyżej tej kwoty po akceptacji Zarządu,
  13. współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
  14. podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów,
  15. realizacja innych działań określonych przez Dyrektora Biura i Zarząd.
   Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny
  • CV
  • kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  Specjalista do spraw funduszy europejskich

   Wymagania konieczne:
  • Wykształcenie minimum średnie
  • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie aplikowania o środki z funduszy unijnych, realizacji i rozliczania projektów
  • Znajomość założeń Programu Leader
  • Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń
  • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Biegła znajomość oprogramowania MS Office
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • Komunikatywność
   Wymagania pożądane:
  • Znajomość j. angielskiego lub innego języka roboczego Unii Europejskiej
  • Znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
  • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
  2. dokładna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na powierzonym stanowisku,
  3. konsultowanie z instytucją wdrążającą złożonej problematyki funduszu w ramach przygotowywanych wniosków,
  4. zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe, sprawne załatwienie spraw w Stowarzyszeniu oraz poprawne ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przetwarzanej dokumentacji Stowarzyszenia,
  5. usprawnienie organizacji pracy Biura Stowarzyszenia poprzez planowanie bieżących zadań merytorycznych,
  6. działanie w sposób celowy i gospodarny, dbałość o pełną racjonalizację kosztów oraz efektywne wykorzystanie mienia Stowarzyszenia,
  7. koordynowanie czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi, w tym kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli zewnętrznych,
  8. bieżąca analiza zmian w przepisach prawa w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  9. udzielanie obsługiwanym beneficjentom informacji związanych z realizacją wniosków w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  10. planowanie wydatków rzeczowych Stowarzyszenia związanych z funkcjonowaniem LGD,
  11. przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
  12. monitorowanie podpisywania i realizacji umów w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  13. przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu w danym obszarze i sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  14. współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie funkcjonowania LGD,
  15. udział w realizacji projektów Stowarzyszenia,
  16. przygotowanie i prezentacja informacji na temat konsultowanych operacji,
  17. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania w ramach LSR,
  18. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
  19. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mających pomóc w promocji LGD,
  20. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej,
  21. obsługa techniczna imprez wewnętrznych, spotkań, narad, posiedzeń, zebrań, przyjęć delegacji i gości LGD,
  22. organizacja szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
  23. koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
  24. monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,
  25. realizacja innych spraw zleconych przez Dyrektora Biura, nie ujętych w zakresie obowiązków, a wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych.
   Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny
  • CV
  • kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  Specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy europejskich

   Wymagania konieczne:
  • Wykształcenie minimum średnie
  • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie aplikowania o środki z funduszy unijnych, realizacji i rozliczania projektów
  • Znajomość założeń Programu Leader
  • Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń
  • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Biegła znajomość oprogramowania MS Office
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • Komunikatywność
   Wymagania pożądane:
  • Znajomość j. angielskiego lub innego języka roboczego Unii Europejskiej
  • Znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
  • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. doradztwo w przygotowaniu i składaniu wniosków o pomoc finansową na realizację przedsięwzięć określonych w LSR w kontekście budowania budżetu projektu, informowania potencjalnych beneficjentów o ich obowiązkach w świetle przepisów podatkowych i skarbowych oraz zastosowania rozwiązań w polityce rachunkowości.
  2. znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych przepisów obowiązujących, właściwych dla wszystkich form prawnych beneficjentów zgodnie z kryteriami dostępu, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na powierzonym stanowisku,
  3. konsultowanie z instytucją wdrążającą złożonej problematyki funduszu w ramach przygotowywanych wniosków.
  4. zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe, sprawne załatwienie spraw w Stowarzyszeniu oraz poprawne ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przetwarzanej dokumentacji Stowarzyszenia,
  5. usprawnienie organizacji pracy Biura Stowarzyszenia poprzez planowanie bieżących zadań merytorycznych,
  6. działanie w sposób celowy i gospodarny, dbałość o pełną racjonalizację kosztów oraz efektywne wykorzystanie mienia Stowarzyszenia,
  7. koordynowanie czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi, w tym kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli zewnętrznych,
  8. bieżąca analiza zmian w przepisach prawa w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  9. udzielanie informacji związanych z realizacją wniosków w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  10. planowanie wydatków rzeczowych Stowarzyszenia związanych z funkcjonowaniem LGD,
  11. przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
  12. monitorowanie podpisywania i realizacji umów w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  13. przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu w danym obszarze i sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem,
  14. współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie funkcjonowania LGD,
  15. udział w realizacji projektów Stowarzyszenia,
  16. przygotowanie i prezentacja informacji na temat konsultowanych operacji,
  17. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania w ramach LSR,
  18. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
  19. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mających pomóc w promocji LGD,
  20. obsługa techniczna imprez wewnętrznych, spotkań, narad, posiedzeń, zebrań, przyjęć delegacji i gości LGD,
  21. organizacja szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
  22. koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
  23. monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,
  24. realizacja innych spraw zleconych przez Dyrektora Biura, nie ujętych w zakresie obowiązków, wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych.

  Wymagane dokumenty:
  -list motywacyjny
  -CV
  -kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań
  -oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  -zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  Pracownik obsługi biura

   Wymagania konieczne:
  • Wykształcenie minimum średnie
  • Znajomość założeń Programu Leader
  • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Biegła znajomość oprogramowania MS Office
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • Komunikatywność
   Wymagania pożądane:
  • Znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
  • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych
   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
  2. rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  3. obsługa posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
  4. obsługa Walnego Zebrania Członków,
  5. przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów,
  6. prowadzenie ewidencji uchwał,
  7. udzielanie informacji,
  8. zaopatrzenie Biura LGD,
  9. prowadzenie dokumentacji prasowej,
  10. archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń organów LGD,
  11. gromadzenie danych i aktualizacja strony internetowej,
  12. organizacja spotkań dla mieszkańców obszaru LGD,
  13. realizacja innych spraw zleconych przez Dyrektora Biura, nie ujętych w zakresie obowiązków, a wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych.

  Wymagane dokumenty:
  -list motywacyjny
  -CV
  -kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań
  -oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  -zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych


  Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do dnia 07 grudnia 2015 r. do godz. 14.00

  na adres:
  Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
  ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
  E-mail: s-s.lgd@o2.pl
  Tel. 791 357 688

  O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD.
  Informujemy, że oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane, natomiast ofert nie wybranych nie odsyłamy.
  Zastrzegamy sobie również prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.